DIGIKENT

Stratejik Planlama

Doğru planlama ve başarının sürekliliği için stratejik destek...

Stratejik Planlama ve Performans Yönetmi

Belediyeler, kentlerin gelişimi ve kentte yaşayanların ortak ihtiyaçlarının karşılanması konusunda stratejik öneme sahip kamu kurumlarıdır. Stratejik planlama ve performans programı, belediyelerin görev ve yetkileri dikkate alındığında, kaynakların etkin ve verimli kullanımı ve örgütsel yapının geliştirilmesi ile sınırlı kalmaz; aynı zamanda, o kente yapılacak hizmetleri, o kentin yarınını da bugünden yönlendirmektir.

Belediyelerin stratejik planlama ve performans programı çalışmaları, stratejik amaç ve hedeflere bağlı performans hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedefleri gerçekleştirecek doğru proje/faaliyetlerinin tespit edilip, oluşturulacak sistem doğrultusunda yıl boyunca etkin şekilde denetlenip değerlendirilmesini kapsar.

Stratejik Plan Nedir?

10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 5018 sayılı Kanunda stratejik plan,

"kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan"

olarak tanımlanmıştır. Kanunda, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla, katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. 5018 sayılı Kanunun yanı sıra 5393 sayılı Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunları, nüfusu 50.000'in üzerindeki tüm belediyeleri stratejik plan hazırlamakla yükümlü kılmıştır. Ayrıca, 5302 sayılı Kanunla İl Özel İdarelerine de stratejik plan hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir.

Performans Programı Nedir?

5018 sayılı Kanunla mali yönetim sistemimize stratejik planlama, performansa dayalı bütçeleme, orta vadeli program ve orta vadeli mali plan, çok yıllı bütçeleme gibi yeni kavramlar ve müesseseler girmiştir. Anılan kanunun 9. maddesinde, kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları hükme bağlanmıştır. Performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Yapılan bu düzenleme ile mali disiplini ön planda tutan, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını hedefleyen, performansa dayalı yeni bir bütçeleme anlayışına geçilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, performans esaslı bütçelemenin kamu idarelerinde performansa dayalı bir yöntem anlayışının yerleşmesine yardımcı olacağı performans denetimine imkan tanıyacağı göz ardı edilmemelidir.

Stratejik Plan ve Performans Programı Nasıl Hazırlanır?

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda, mali yönetim ve kontrol sistemi yeniden düzenlenmiş; Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporuna dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi getirilmiştir. Yapılan bu değişiklik ile sonuç odaklı bir yönetim anlayışı oluşturularak mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde, var olan kaynakların optimum kullanımı ile maksimum verimlilik hedeflenmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre hazırladığımız Stratejik Plan ve buna bağlı oluşturduğumuz yıllık Performans Programı şu aşamaları takip etmektedir;

1. Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi

Var olan stratejik planımızda yer alan amaç ve hedeflerimizden o dönemin sosyo-ekonomik yapısını dikkate alarak öncelikli olanları ön plana çıkartıyor, performans hedeflerinin bu öncelikler doğrultusunda oluşturulmasını sağlıyoruz.

2. Performans Hedeflerinin Belirlenmesi

Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu olarak performans hedeflerini tespit ediyor, bu amaçla iş analizlerini yapıp durum tespitinde bulunuyoruz. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda üst yönetimin onayını alarak ilgili kurumun performans hedeflerini tespit ediyoruz.

3. Faaliyet ve Projelerin Belirlenmesi

Performans hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gereken faaliyet ve projeleri tespit ediyor, bu proje/faaliyetler için ayrılan mali kaynak, süre, teknik altyapı, donanım gibi faktörlere yönelik yeterlilik analizini yapıyor ve üst yönetimin onayını sunuyoruz.

4. Kaynak İhtiyacının Belirlenmesi

Faaliyet ve projelere ait bütçe miktarını hesaplıyor, bütçe kodları ile gösteriyoruz. Böylece, ilgili belediyenin toplam mali kaynak ihtiyacını belirliyoruz.

5. Performans Göstergelerinin Belirlenmesi

Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığını göstermeye yardımcı olacak, hesap verebilirliği sağlayan Performans Göstergelerini belirliyor. Performans Takip Sistemini kuruyoruz.

6. Performans Programının Hazırlanmasıi

Kamu idaresindeki her bir harcama biriminin, yukarıdaki basamakları takip ederek Birim Performans Programını hazırlamasını sağlıyoruz. Hazırlanan birim performans programları doğrultusunda ilgili yılın İdari Performans Programını oluşturuyor, üst yönetimin onayına sunuyoruz.

Bu çalışmamızla, yukarıda belirttiğimiz hususlarda tam zamanlı ve doğru desteği vererek İdari Performans Programının hazırlanmasını sağlarız. Çalışmanın özünde stratejik amaç ve hedeflere bağlı Performans Hedeflerini belirler, bu hedefleri gerçekleştirecek doğru proje/faaliyetlerin tespit edilmesini sağlar, oluşturduğumuz sistem doğrultusunda yıl boyunca etkin denetimini ve değerlendirmesini yaparız. Performans programının sağlıklı şekilde çalışması, doğru veri yönetimi ile mümkündür. Bu amaçla geliştirdiğimiz Performans Değerlendirme Programı PDP ile sistemi sağlıklı şekilde oluşturur, etkin veri yönetimini gerçekleştiririz.

Performans Değerlendirme programı PDP'nin Avantajları

1. Performans Programının hazırlanmasında kılavuz özelliği taşır.

2. Performans takip sistemi oluşturur.
PDP, stratejik amaç ve hedeflerle ilişkili olarak performans hedefleri ve proje/faaliyetlerinin etkin takibini sağlar. Program üzerinden tanımladığımız "Performans Değerlendirme Kriterleri"yle performans hedeflerine yönelik en etkin değerlendirme sistemini oluştururuz.

3. Proje/Faaliyet takip sistemi oluşturur.
Performans Takip Programı içerisinde yer alan modülle performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik belirlediğimiz proje/faaliyetleri zaman, etkinlik, verimlilik, projelerin tamamlanma yüzdesi ve bütçe gibi değerlendirme kriterleri üzerinden takip edebilmemizi sağlar.

4. Bilgi güvenliği sağlar.
Performans programının hazırlanması ve performans göstergelerinin takibinde yapılan revizyonlar sistemde kayıt altında tutulur, böylece kontrolsüz değişikliklerin önüne geçilir.

5. Bütçe takip sistemi oluşturur.
Stratejik Plan ile entegre bir şekilde harcama birimlerinin bütçe takibinin yapılmasını sağlar. Böylece harcama birimlerine ait performans hedefleri ve proje/faaliyet bazında bütçe kullanım oranlarının anlık takibini yaparak mali disiplinin sağlanmasına katkıda bulunuruz.

6. Kontrol ve raporlama sistemi oluşturur.
PDP üzerinden, yönetim ve üst yönetim kademeleri için projelerde yaşanan gecikmeleri, aksamanın olduğu noktaları, projelerin tamamlanma durumunu gösteren denetim ve kontrol raporlarını hazırlarız. Performans hedeflerinin girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, etkinlik ve kalite göstergeleri ile takip ve raporlamasını sağlarız. Böylece kamu çalışanlarının hesap verebilirliğini kolaylaştırırız. Kamu idarelerinin mal ve hizmet alımı ile ihtiyaçlarının karşılanmasında sosyal verimlilik ilkesine uygun olarak maliyet-etkinlik/fayda ve diğer ihtiyaç duyulan sosyo-ekonomik analizlerin yapılmasını sağlarız.

7. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve diğer proses tabanlı yönetim sistemleri ile entegre şekilde çalışır.
PDP'yi kullanarak proses tabanlı bir performans takip sistemi oluştururuz. PDP ile, proseslerin belirlenmesini ve verilerle yönetilmesini sistem üzerinden sağlarız.